AnvändarvillkorAllmänna villkor för bokad lägerplats på Ponnystall Stockholm

Olycksfallsförsäkring

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad

Anmälan/Bokning/Betalning

När ni registrerat er i Ponycontrol så kan ni boka önskat ridläger. Via Ponycontrol bokar ni er plats och betalar direkt via systemet med kreditkort eller swish.

Avbeställning

1. Vid eventuell avbeställning 3 månader före lägerstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften.

2. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits är anmälningsavgiften förverkad.

3. Sker avbeställningen efter att slutbetalningen skall varit oss tillhanda återbetalas den till hälften endast mot uppvisat läkarintyg. Men sker avbeställningen så sent som tre (3) veckor innan lägerstart eller mindre återbetalas varken anmälningsavgiften eller slutsumman oavsett läkarintyg.

Avbruten lägervistelse

1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas 10% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
- försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
- direkt vända sig till Allämänna Reklamationsnämnden - ARN. Dock är SRR tacksam för kopia på anmälan inskickad till ARN.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja lägerveckan - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Observera!

Eventuell avbeställning bör - i avbeställarens eget intresse - ske i rekommenderad brevförsändelse och under alla förhållanden skall avbeställningen vara skriftlig. Lägret kan avbeställas per mail (EJ SMS) och också vara bekräftad av arrangören för att gälla. Det har hänt att mail inte kommit fram och därmed inte blivit sedda.

BEKRÄFTA dessa villkor

Dessa villkor bekräftas i samband med betalning i Ponycontrol.