AnvändarvillkorAllmänna villkor för bokad lägerplats på Ponnystall Stockholm

Olycksfallsförsäkring

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad om ni inte är ridande elev på ponnystall. Alla termins elever är försäkrade av Ponnystall Sthlm AB.

Anmälan/Bokning/Betalning

När ni registrerat er i Ponycontrol så kan ni boka önskat ridläger. Via Ponycontrol bokar ni er plats och betalar direkt via systemet med kreditkort eller swish.

Avbeställning

1. Vid eventuell avbeställning senast 3 månader före lägerstart om inte dagen för slutbetalning redan varit. Då återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. När slutbetalning redan varit oss tillhanda, återbetalas hälften av hela summan.

2. Sker avbeställning senare än 3 månader innan lägerstart, återbetalar vi hälften mot uppvisat läkarintyg. Men sker avbeställningen så sent som fyra (4) veckor innan lägerstart eller mindre återbetalas inget oavsett läkarintyg.

Avbruten lägervistelse

1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas 10% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
- försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
- direkt vända sig till Allämänna Reklamationsnämnden - ARN. Dock är SRR tacksam för kopia på anmälan inskickad till ARN.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja lägerveckan - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Observera!

Eventuell avbeställning bör - i avbeställarens eget intresse - ske i rekommenderad brevförsändelse och under alla förhållanden skall avbeställningen vara skriftlig. Lägret kan avbeställas per mail (EJ SMS) och också vara bekräftad av arrangören för att gälla. Det har hänt att mail inte kommit fram och därmed inte blivit sedda.

BEKRÄFTA dessa villkor

Dessa villkor bekräftas i samband med betalning i Ponycontrol.